about me

Sjaak van der Vooren studied graphic design and interior architecture at the Academy of Fine Arts in Utrecht (NL). For twenty years he managed, together with other architects, a studio for architecture.
He changed course and at the moment he is a self-employed graphic and 3D designer.
He is building a collection of low-budget 3D-printed products.

Ever since his childhood he is fascinated by the Cobra-movement - the stimulus to paint. As an artist he is autodidact.

Sjaak van der Vooren studeerde interieurarchitectuur en grafische vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Utrecht. Samen met andere architecten runde hij twintig jaar een architectenburo. Hij gooide het roer om en is nu zelfstandig grafisch en 3D vormgever. Hij werkt aan een collectie van low-budget 3D-geprinte producten.

Vanaf zijn jeugd is hij gefascineerd door de Cobra-beweging - de aanzet om zelf te gaan schilderen. Als beeldend kunstenaar is hij autodidact.

The challenge

De uitdaging

Graphic design is an applied art. Meaning it has to be subservient to the purpose: communication. How to make an image that brings the information in a convenient way. The intended use and structure of the product are essential factors when designing. Starting point is what is needed at least to convey the message. This usually results in an efficient structure with a sober form. Less is more.

Grafische vormgeving is een toegepaste kunst. Dat wil zeggen dat het dienstbaar is aan het doel: communicatie. Hoe maak ik een beeld dat de informatie prettig overbrengt. Het wil ook zeggen dat er over de vormgeving is nagedacht, over het beoogde gebruik en de structuur. Dat begint met wat er minimaal nodig is om de boodschap over te brengen. Dat resulteert meestal in een doelmatige structuur met een sobere vorm. Less is more.


In my artwork I mostly walk the thin line between figurative and non-figurative images. By doing this, on the one hand I want to let people free to interpretate my work as they like, on the other hand I hope they grasp the message that I try to communicate. Obviously I am trying to influence the direction of interpreting my work in a subtle way. But this interpretation is never obligatory, the viewer can fantasize and give the painting or drawing his own meaning.
In short, my art is meant to be a stimulus to make up your own mind, but it does not prescribe how or in which way. I value freedom of interpretation more than my own message.

In mijn schilderijen beweeg ik mij doorgaans op de dunne scheidingslijn tussen figuratieve en non-figuratieve beelden. Door dit te doen laat ik mensen enerzijds vrij om mijn werk uit te leggen als ze zelf willen, anderzijds hoop ik dat ze ook de boodschap meekrijgen die ik probeer te communiceren. Natuurlijk probeer ik op een subtiele manier invloed uit te oefenen op de interpretatie van mijn werk. Maar de denkrichting is niet gedwongen, de kijker is vrij om te fantaseren en het schilderij zijn eigen betekenis te geven. In het kort, mijn werk is bedoeld als stimulans om zelf na te denken. Ik waardeer de vrijheid van interpretatie hoger dan mijn eigen boodschap.

Services Provided